Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden voor TeqJob.com op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van teqjob.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door TeqJob en onderliggende labels, TeqJob (teqjob), TeqJob Engineering (engineering.teqjob.com), TeqJob Beveiligingstechniek (beveiliging.teqjob.com) en TeqJob Recruitment (recruitment.teqjob.com) verder genoemd als teqjob.com. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op teqjob.com is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TeqJob is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij TeqJob.

Voor geldelijke bedragen of  voorwaarden gerelateerd aan een vacature die op teqjob.com staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde bedragen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met TeqJob te mogen claimen of te veronderstellen.

TeqJob streeft naar zo actueel mogelijke websites. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op teqjob.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op teqjob.com wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. TeqJob  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op teqjob.com staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van teqjob.com op deze pagina.

rec23 teqjob beveiligingstechniek zwart
rec23 teqjob engineering zwart
rec23 teqjob recruitment zwart

Algemene Voorwaarden TeqJob v1-22

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 TeqJob: TeqJob Engineering /  TeqJob Beveiligingstechniek / TeqJob Recruitment, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70393958, gevestigd te Purmerend, Muurvaren 47
1.2 Opdrachtgever: ieder persoon of rechtspersoon die met TeqJob een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten en voorts diens vertegenwoordiger, gemachtigden en rechtsopvolgers.
1.3 Opdracht: overeenkomst waarbij opdrachtgever TeqJob mondeling dan wel schriftelijk verzoekt om een geschikte kandidaat te leveren, zoeken, werven en/of te selecteren.
1.4 Kandidaat: een bij TeqJob ingeschreven persoon dan wel een door TeqJob geselecteerde persoon, die in het kader van de opdracht bekend is gemaakt bij de opdrachtgever.
1.5 Werving & Selectie: de dienst van TeqJob waarbij zij bemiddelt tussen opdrachtgever en één of meer kandidaten met als doel partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar te laten aangaan. Opdrachtgever betaalt bij een gedane bemiddeling een vergoeding (fee of tarief) aan TeqJob.
1.6 Overeenkomst Werving & Selectie: schriftelijke weergave van de overeengekomen afspraken tussen TeqJob en opdrachtgever voor Werving & Selectie.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle offertes betreffende Werving & Selectie tussen TeqJob en opdrachtgever.
2.2 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen in de ‘Overeenkomst Werving & Selectie’ onder artikel 4. Bijzondere bepalingen en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor de afwijkende afspraken zijn gemaakt.
2.3 Inkoop- en/of andere algemene voorwaarden, die de opdrachtgever hanteert zonder uitdrukkelijke schriftelijke erkenning door TeqJob, zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding met TeqJob.
De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de overeenkomst onverminderd van toepassing. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
Artikel 3. Werving & selectie / recruitment
3.1 TeqJob werft en selecteert geschikte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dit mondeling dan wel schriftelijk aan TeqJob verzoeken. Daarnaast kan TeqJob hiertoe zelf het initiatief nemen. De opdrachtgever is gevrijwaard van enige inspanning op de door TeqJob op eigen initiatief aangeboden kandidaten.
3.2 TeqJob selecteert één kandidaat of meerdere kandidaten uit haar bestand of anderszins door deze kandidaat of kandidaten mondeling aan de opdrachtgever voor te stellen en/of de resumé(’s) of C.V.(’s) aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.
3.3 De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde kandidaat af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde kandidaat geen doorgang vindt.
3.4 Indien de opdrachtgever en de kandidaat overeenstemming hebben bereikt over een dienstverband dan wel indien de kandidaat bij de opdrachtgever (waaronder tevens wordt verstaan de holding, werk- of dochtermaatschappijen) anderszins te werk wordt gesteld, is de opdrachtgever verplicht TeqJob hierover binnen 5 werkdagen na aanvang van bovengenoemde feiten c.q. dienstverband te informeren.
3.5 Indien een door TeqJob aan de opdrachtgever (waaronder tevens wordt verstaan de holding, werk- of dochtermaatschappijen), voorgestelde kandidaat binnen 6 maanden na eerste voordracht in dienst treedt of anderszins voor eigen rekening werkzaam is bij de opdrachtgever, bij een rechtspersoon of vennootschap waarmee de opdrachtgever in een groep verbonden is en/of bij aan de opdrachtgever respectievelijk aan deze groepsmaatschappijen anderszins gelieerde ondernemingen, dan is opdrachtgever aan TeqJob de vergoeding verschuldigd zoals volgt uit artikel 4.
3.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door TeqJob voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeqJob aan derden bekend te maken. Een hieruit voortgekomen dienstbetrekking wordt gezien als een bemiddeling door TeqJob en is opdrachtgever aan TeqJob de vergoeding verschuldigd zoals volgt uit artikel 4.
Artikel 4. Vergoeding / werving en selectie tarief
4.1 De verschuldigde vergoeding wordt berekend op basis van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, 12,96 x bruto maandsalaris zoals aangegeven als salarisindicatie in het cv wat TeqJob heeft laten toekomen bij de eerste aanbieding of anders zoals overeengekomen is met de kandidaat en opdrachtgever mits TeqJob hiervan op de hoogte is gesteld.
4.2 De vergoeding (werving & selectie tarief) is altijd bij elke afzonderlijke opdracht 20% van het bruto jaarsalaris.
4.3 De vergoeding wordt aan de opdrachtgever gefactureerd op de datum van de indiensttreding van de door TeqJob geselecteerde kandidaat.
4.4 Een andere vergoeding of betalingstermijn kan alleen worden overeengekomen indien deze schriftelijk door TeqJob en opdrachtgever is vastgelegd in een Overeenkomst Werving & Selectie.
4.5 De opdrachtgever is behalve de vergoeding aan TeqJob verschuldigd alle kosten, die TeqJob ten behoeve van de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen TeqJob en de opdrachtgever is overeengekomen.
4.6 De opdrachtgever is gehouden om binnen 10 werkdagen na een daartoe gedaan verzoek aan TeqJob de gegevens te verstrekken noodzakelijk voor de bepaling van het bruto maandsalaris en de datum van indiensttreding. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens heeft verstrekt om het bruto maandsalaris en de datum waarop de verschuldigde vergoeding kan worden gefactureerd, te bepalen, is TeqJob gerechtigd de hoogte van het bruto maandsalaris toe te passen zoals aangegeven op de eerste aanbieding van de kandidaat en de datum voor facturering te schatten en conform die schatting te factureren. TeqJob zal bij verzending van de factuur aangeven, waarop de berekende vergoeding is gebaseerd.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 TeqJob is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover TeqJob deze verplichting toerekenbaar niet nakomt, is zij, met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel en elders in deze voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij TeqJob en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de TeqJob.
5.2 Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van TeqJob is beperkt tot het door TeqJob aan de opdrachtgever in rekening te brengen vergoeding voor de uitvoering van de opdracht.
5.3 Aansprakelijkheid van TeqJob voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
5.4 TeqJob is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de kandidaat zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de kandidaat.
5.5 TeqJob is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die kandidaten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
Artikel 6. Betaling
6.1 De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
6.2 Reclames betreffende enige nota moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij TeqJob zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6.3 De opdrachtgever zal bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn per direct in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst vereist is.
6.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan TeqJob een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 0,67% van alle openstaande facturen (inclusief BTW) per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan TeqJob de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden voor zover zij dit bedrag te boven mochten gaan.
Artikel 7. Geheimhouding
7.1 TeqJob en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij, en alsdan voor zover, verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Ter zake de door TeqJob verrichte prestaties, de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen en alle overige verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van TeqJob volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
8.2 Op alle met TeqJob gesloten overeenkomsten en opdrachten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
8.3 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij TeqJob de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van opdrachtgever en/of dwingend recht anders voorschrijft.

rec23 teqjob beveiligingstechniek zwart
rec23 teqjob engineering zwart
rec23 teqjob recruitment zwart

Informatie

TeqJob Engineering & Management is de specialist in het bemiddelen van personeel binnen de vakgebieden elektrotechniek, werktuigbouwkunde en industriële automatisering. De regio waarin wij werkzaam zijn is Amsterdam en omgeving.
KvK nummer: 70393958 / BTW nummer: NL002130149B06

Neem Contact op
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram